Opgaver for en rigtig fagforening, og forskellen til de gule / hellige.

 

Først og fremmest, så er en rigtig fagforening, en forening af medarbejdere indenfor en given fagområde. En forening af mennesker, der ønsker de bedst mulige løn og arbejdsforhold. Samt indflydelse på hverdagen.

Dette gøres ved at lave overenskomster, med arbejdsgiversiden og ved at søge politisk indflydelse såvel indenrigs samt udenrigs.

Overenskomsterne, de forhandles med mellemrum som aftales fra gang til gang. Hvis der ikke kan skabes enighed om en overenskomstforhandling, så kan en log out eller strejke træde i kraft.

I den tid hvor man har en overenskomst, der har man i aftale systemet mellem de rigtige fagforeninger og lønmodtager organisationer et fagretsligt system, som sørger for at man også kan enes selvom man er uenig.

En uenighed på arbejdspladsen starter ofte med en uenighed mellem arbejdsgiver og lønmodtager repræsentanter, hvor man tolker en given situation forskelligt. Når dette sker, så kan man tilkalde repræsentanter fra den lokale afdeling af organisationerne til et såkaldt Mæglingsmøde.

Kan der ikke blive enighed ved et mæglingsmøde, så har man mulighed for at køre en uenighed videre til Fællesmøde, som oftest afholdes i København. Kan der ved Fællesmødet heller ikke skabes enighed, så har man som sidste instans mulighed for at køre en sag i Arbejdsretten. Den afgørelse som falder her, skal parterne indordne sig under.

Der er undtagelser for dette forløb, det kan eventuelt være hvis der er tale om en afskedigelses sag, så afholdes der et Mæglingsmøde, men kan man ikke blive enige der, så går sagen direkte videre i afskedigelsesnævnet.

En anden undtagelse fra Mæglingsmøde – Fællesmøde og Arbejdsret, er hvis der er påstand om brud på overenskomsten, så går sagen også direkte til Arbejdsretten.

Disse møder på forskelligt niveau dem afholdes der en del af, det er et system du har gavn af som medlem af en rigtig fagforening. Hvis du IKKE er medlem af en rigtig fagforening, men har valgt den billige model, ja så hedder det civilt søgsmål i byretten, med advokater til et par tusinde kroner i timen. Man kan sige sig selv, at en forretning med et fagligt kontingent på omkring 100 kr. ikke bruger mange advokattimer på en sag der måske ikke er 100 % sikker at vinde. Det betyder en overvejende risiko for at kunden ikke får det optimale resultat.

I det fagretslige system, der køre man en del sager, hvor man ikke er enige i tolkninger, og det vil sige at man konstant flytter grænser og linjer mellem det skrevne. I en civilretssag, der køre man ene og alene efter ordlyden i hvad der er skrevet, og flytter altså ingen grænser.

 

Eksempelvis Industriens Overenskomst giver hvis du er dækket af den , op imod 80.000 kr. om året.

Dansk Metal, er til for dig.

Metals jobservice, kan du finde på hjemmesiden www.danskmetal.dk, ved at gå ind på medlemsfordele, her kan du blandt andet søge jobs i flere søgemaskiner samtidigt og overføre dit CV fra Jobnet, hvis du med det samme vil lave en ansøgning.

 

 

 

I perioden fra 1. januar 2013 til 31. juli 2013 der er registreret i alt 1.307 jobformidlinger, hvor afdelingerne har været behjælpelige. Så et godt kendskab til virksomhederne, er guld værd. Antallet havde før udgangen af august rundet 1.600 medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Der er oprettet 24 timers service, ved jobskifte. Er du i tvivl om den ansættelseskontrakt du får tilbudt er ok, så kan du maile den til 24timer@danskmetal.dk så sidder der medarbejdere som vil check kontrakten, og give dig svar indenfor 24 timer til hverdag.

 

Dit medlemsskab af Dansk Metal, giver dig adgang til en række Speedway/ Motorløb – rabatter på en masse ting gennem LO-Plus– gratis adgang for dig, ægtefælle og børn på Arbejdermuseet i Rømersgade i København – gruppelivsforsikring til alle – Metal Magasinet, og meget mere.

 

Du kan også tilmelde dig nyhedsbreve på hjemmesiden, hvor du så jævnligt vil modtage et nyhedsbrev.

 

 

Kender du fordelene ved overenskomsten?

Ved du hvad i har ud af overenskomsten på arbejdspladsen?

 

Overenskomsten giver kontante fordele, men den er også med til at gøre hverdagen på arbejdspladsen lettere.

 

Rigtig mange spørgsmål i hverdagen, kan give grund til diskussion, derfor er det godt at have nogle aftaler man kan forholde sig til. Så man i de fleste tilfælde kan se hvad det er man er enige om, hvis tvivlen melder sig.

 

Hvis man bliver uenige i hverdagen, ja så har man overenskomsten som man kan læse i, eller det fagretslige system, hvor man starter med et mæglingsmøde i firmaet med repræsentanter fra lønmodtager organisation og arbejdsgiverorganisation. Her kan man køre en uenighed helt op i Arbejdsretten eller Afskedigelsesnævnet.

 

Der er også mulighed for at tilkalde Arbejdsgiverorganisation og lønmodtagerorganisation til et konfliktløsningsmøde, hvis medarbejderne eller arbejdsgiveren vurdere at der er risiko for arbejdsuro. De kommer så, og medvirker måske til at en fastlåst situation kan ses i et nyt lys.

Noget der er rigtig godt ved en overenskomst, det er at den giver tryghed og beskyttelse til den kollega man peger på som Tillidsrepræsentant. Så den kollega kan komme med sin og kollegaernes holdninger til hvorledes arbejd – løn og investeringsforhold bør være.

Denne valgte Tillidsrepræsentant / Arbejdsmiljørepræsentant, bliver i øvrigt klædt på til at klare opgaven via kurser som afholdes på Metalskolen Jørlunde.

Der ud over, så giver overenskomsten dig som arbejder under den en masse muligheder, ved såvel sygdom / barns sygdom, barsel, feriefridage, fritvalgs konto, efteruddannelse besluttet af virksomheden og efteruddannelse efter dit eget valg via IKUF. Genetillæg ved skiftehold, weekend arbejde, overtid, arbejde på fridage, rejsearbejde, forskudt arbejdstid – fri med løn 1.maj - 5.juni og 24.december hvis denne falder på en hverdag, og meget mere.

Industriens pension er noget som blev indført i starten af 90erne, men en del tænker ikke over i hverdagen, at der faktisk nu hensættes 8 % betalt af arbejdsgiveren og 4 % som vi selv bidrager med, til pension pr. arbejdstime.

 

Altså 12 % hensættes til pension, så man også til den tid kan få en rimelig tilværelse. Tænk dig, at med gennemsnitslønnen indenfor Metals område, der giver det alene 24.000,00 kr. indbetalt om året af arbejdsgiveren + de   12.000,00 kr. du selv bidrager med, altså i alt 36.000,00 kr. som din pension

 vokser med om året, + renter og renters rente.

 

Her et eksempel på et medlem der er ansat til en timeløn på 180,11 kr. i timen.

5 feriefridag                                   8.631 kr.

1.maj, 5.juni og 24.december         5.043 kr.

Fritvalgskonto                               14.994 kr.

IKUF                                             14.376 kr.

                                                                     Pension                                         35.986 kr.

                                                                                                                         79.030 kr

 

Hertil kommer overarbejdstillæg – skifteholdstillæg – løn under sygdom – barsel / barselsorlov, barns hospitals indlæggelse og meget mere.

 

 

Ved afskedigelse

Skulle du være uheldig at blive afskediget, så er der opsigelsesvarsel

 

Efter 6 mdrs. beskæftigelse 14 dage

Efter 9 mdrs. beskæftigelse 21 dage

Efter 2 års beskæftigelse 28 dage

Efter 3 års beskæftigelse 56 dage

Efter 6 års beskæftigelse 70 dage

 

Medarbejdere, der er fyldt 50 år:

Efter 9 års beskæftigelse 90 dage

Efter 12 års beskæftigelse 120 dage

 

Som noget forholdsvis nyt fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet svare til forskellen mellem dagpengesatsen og din løn, med fradrag af 15 %.

 

Ved løn på 180,11 kr. i timen

3 års anciennitet           7.465 kr.

1.godtgørelse

6 års anciennitet         14.730 kr.

2 godtgørelser

8 års anciennitet         22.050 kr.

 

Alt sammen noget der ville blive udbudt efter mindste fællesnævner, hvis vi en dag ikke havde en ordentlig fagforening, som forhandlede disse ting.

Top of Form 1

 

DIN overenskomst, i dette tilfælde Industriens Overenskomst.

 

Den omfatter rigtig mange ting, aftalt mellem COI og DI. Der ud over, så kommer der diverse bilag til, det kan eksempelvis være forhold omkring ligeløn – Europæisk Samarbejdsudvalg -  Vikar arbejde m.m.

( Du kan læse et udpluk af overenskomsterne på www.danskmetal.dk under linket Løn & Arbejdsforhold )

 

Kap. I. Samarbejdet

§ 1 Valg af tillidsrepræsentant  § 2 CO-fællestillidsrepræsentant  § 3 Tillidsrepræsentantens uddannelse

§ 4 Tillidsrepræsentantens opgaver  § 5 Møder med ledelsen m.v.  § 6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant m.v.

§ 7 Stedfortræder for tillidsrepræsentant

 

Kap. II. Lokalaftaler

§ 8 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v.

 

Kap. III. Arbejdstiden

§ 9 Den normale arbejdstid  § 10 Weekendarbejde  § 11 Deltidsbeskæftigelse  § 12 Flextid  § 13 Overarbejde

§ 14 Forskudt arbejdstid  § 15 Skifteholdsarbejde  § 16 EU-Arbejdstidsdirektiv  § 17 Direktiv om børn og unge  § 18 Fridage

 

Kap. IV. Ude- og Rejsearbejde

§ 19 Udearbejde  § 20 Rejsearbejde  § 21 Benyttelse af eget køretøj i virksomhedens tjeneste

 

Kap. V. Lønforhold

§ 22 Almindelige timelønsbestemmelser  § 23 Supplerende lønsystemer  § 24 Akkord  § 25 Fritvalgs Lønkonto

§ 26 Ventetid  § 27 Hjemsendelse  § 28 Lønningsperioder/Lønudbetaling

 

Kap. VI. Øvrige bestemmelser

§ 29 Sygdom/tilskadekomst  § 30 Børns sygdom/Hospitalsindlæggelse § 31 Medarbejdere med nedsat arbejdsevne

§ 32 Deltagelse i begravelser  § 33 Forsørgertabsydelse  § 34 Pension  § 35 Barsel  § 36 Uddannelsesfonde

 

Kap. VII. Ansættelse og opsigelse

§ 37 Ansættelsesregler  § 38 Opsigelsesregler  § 39 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord

 

Kap. VIII. Ferie

§ 40 Ferie

 

Kap. IX. Organisations- og legitimationsforhold

§ 41 Legitimation for faglærte medarbejdere

§ 42 Formændenes forhold over for arbejdernes organisationer

 

Kap. X. Efter- og videreuddannelse

§ 43 Uddannelsesplanlægning  § 44 Faglig relevant uddannelse  § 45 Almen kvalificering

§ 46 Frihed til anden uddannelse  § 47 Industriens Kompetenceudviklingsfond

 

Kap. XI. Nyoptagne virksomheder

§ 48 Nyoptagne virksomheder

 

Kap. XII. Forhandlingsregler/Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter

§ 49 Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter

 

Kap. XIII. Overenskomstens varighed

§ 50 Overenskomstens varighed

 

Bilag til overenskomsten

 

Bilag 1 Uddrag af lov om arbejdsmiljø

Bilag 2 Retningslinjer for etablering af arbejdsfordeling

Bilag 3 Aftale om ferieoverførsel

Bilag 4 Ansættelsesaftale side 1, 2 og 3

Bilag 5 Protokollat vedrørende funktionærlignende ansættelse

Bilag 6 Varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang

Bilag 7 Aftale om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af værnefodtøj

Bilag 8 Protokollat vedrørende udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark

Bilag 9 Arbejde i Tyskland

Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Bilag 11 Protokollat om implementering af direktiv om børn og unge

Bilag 12 Implementering af forældreorlovsdirektivet

Bilag 13 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsstudier

Bilag 14 Bilag til Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter, jf. § 49

Bilag 15 Protokollat om implementering af direktiv om deltidsarbejde

Bilag 16 Protokollat om EU-direktiv om mobile vejtransportaktiviteter

Bilag 17 Protokollat – Vikarbureauer (med ændringer fra overenskomstforhandlingerne 2000 og 2007)

Bilag 18 EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse

Bilag 19 Protokollat om aftaleimplementering af alder og handicapbestemmelserne i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000

Bilag 20 Protokollat om tele-, distance- og hjemmearbejde

Bilag 21 Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v.

Bilag 22 Protokollat om elektroniske dokumenter

Speciel del

§ 1 Fiskeindustrien  § 2 Fjerkræslagterier  § 3 Mælkekonservesindustrien  § 4 Støberier  § 5 Snedkere, tømrere, møllebyggere og træindustriarbejdere  § 6 Skibstømrere  § 7 Blikkenslagere og rørlæggere  § 8 Sadelmagere  § 9 Elektrikere  § 10 Malere

§ 11 Skibsmalere

 

Bilag 1 Protokollat – Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme

 

 

Lærlingebestemmelser

 

§ 1 Område

 

Kap. I. Samarbejdet

§ 2 Lokalt samarbejde

 

Kap. II. Arbejdstiden

§ 3 Den normale arbejdstid

§ 4 Overarbejde

§ 5 Skifteholdsarbejde

§ 6 Fridage

Kap. III. Ude- og rejsearbejde

§ 7 Ude- og rejsearbejde

 

Kap. IV. Lønforhold

§ 8 Mindstebetaling

§ 9 Akkord og andre produktivitetsfremmende lønsystemer

 

Kap. V. Øvrige bestemmelser

§ 10 Løn under sygdom

§ 11 Session

§ 12 Kursus

§ 13 Pension

 

Kap. VI. Ferie og søgnehelligdage.

§ 14 Ferie

§ 15 Løn for søgnehelligdage

 

Kap. VII. Uddannelsen

§ 16 Mødepligt under skoleophold

 

Kap. VIII. Uoverensstemmelser/forhandlingsregler

§ 17 Arbejderorganisationernes påtaleret

 

Kap. IX. Ikrafttræden og ophør

§ 18 Aftalens varighed

 

Bilag I Særlige bestemmelser for skibstømrerlærlinge

Bilag II Regler for opnåelse af faglig anerkendelse uden at

have gennemgået en faglig ungdomsuddannelse inden for

jern- og metalområdet

Bilag III Protokollat om befordringsgodtgørelse for lærlinge

Bilag IV

Som et gammelt ordsprog siger ” Det eneste som kommer af ingenting, det er ingenting”

Det er præcis hvad der ville være tilfældet, hvis vi en dag ikke havde et stærkt sammenhold i nogle stærke fagforbund.

 

En del af de gule og hellige foreninger, kommer med påstande om at de er så billige fordi de ikke støtter politiske partier!?

Faktum er at eks. Dansk Metal de støtter Socialdemokraterne med 10 kr. pr. medlem pr. valg, altså langt under 1 kr. om måneden, og der ud over, så har du som medlem af foreningen mulighed for at fravælge den støtte, hvor dine 10 kr. pr. valg så i stedet for via revisionsfirmaet, går til et velgørende formål. Selvom Dansk Metal de støtter Socialdemokraterne, så betyder det ikke at man ikke mødes med og søger indflydelse ved de andre partier, tværtimod. Hvis det er gavnligt for medlemmerne, så bliver det gjort. Men de største værdipolitiske lighedspunkter finder Dansk Metal traditionelt ved Socialdemokraterne.

Men hvis man taler om de gule og hellige, så har de hellige en del sammenrend med indre mission her i landet, og tager også jævnligt til USA, hvor de deltager i diverse religiøse møder i den konservative vækkelseskirke Willow Creek Community Church i Chicago. http://www.willowcreek.org/

 "Det er et led i vores almindelige uddannelse af vores ledere” udtalte koncernchef Jesper Wengel tidligere til tv2news, han afviser samtidigt, at det er tale om en religiøs begivenhed, som han og Krifa-formand Søren Fibiger Olesen deltager i.

Et dybere kig i det såkaldte Global Leadership Summits vision og værdier giver dog et andet indtryk.

Willow Creeks egen hjemmeside fremgår det, at konferencens overordnede vision er at "vække, udfordre og forene Guds folk til at forandre kirken lokalt og globalt". Det fremgår også, at en af konferencens værdier er "at have et historisk og ortodokst syn på bibelsk kristendom".

Ting som en rigtig fagforening, måske nok mener, har ret lidt med medlemmernes muligheder og rettigheder at gøre. Alene det at man kan have titel af Koncernchef i en fagforening, bør måske få enkelte til at vågne op.

 

Ud over overenskomster og politisk indflydelse inden / udenrigs, så har en rigtig fagforening også en rigtig stor opgave indenfor arbejdsmiljø området. Både hvad angår at deltage i det forebyggende arbejde, men også i at køre arbejdsskadessager, når uheldet desværre har været ude.

Der ligger også en stor opgave i, sammen med arbejdsgiver organisationerne, at tilrettelægge de uddannelser som området har behov for og den efterfølgende efter / vider uddannelse. Denne opgave varetages eks. Ved at man deltager i diverse bestyrelser, samt lokale uddannelsesudvalg. Der igennem kan man til gavn for medlemmerne, have ret stor indflydelse på fremtiden.

Det bør ikke være svært, at træffe det valg som dækker DIG personligt, bedst. Hvis du går på arbejde for at få det bedst mulige resultat ud af det !